Mệnh tinh – Nhật Nguyệt Chiếu Bích

Thuộc tính: Né Tránh +30%. Sau khi né tránh, chống đỡ 100% sát thương gián tiếp của lần này. Mỗi 1 lần kích hoạt, xác suất sẽ giảm 25%, kết thúc lượt tạo mới xác suất.
• Tướng phù hợp: Tất cả các tướng.