Thẻ biến thân Điêu Thuyền-Hán

• Kỹ năng: Khi dùng kỹ năng, khiến toàn phe địch nhận 1 tầng [Dụ Hoặc], duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. Khi dùng kỹ năng, toàn phe ta nhận 1 tầng [Nhiệt Huyết], duy trì đến khi kết thúc chiến đấu.
- [Dụ Hoặc]: Trước khi hành động, nếu nộ khí dưới 4 điểm sẽ không thể hành động. Sau khi kích hoạt, xóa 1 tầng Dụ Hoặc, tối đa cộng dồn 5 tầng.
- [Nhiệt Huyết]: Trước khi hành động, nếu nộ khí dưới 4 điểm sẽ hồi phục nộ khí đến 4 điểm. Sau khi kích hoạt, xóa 1 tầng Nhiệt Huyết, tối đa cộng dồn 5 tầng.