Đại Danh Tướng mới – Lữ Trĩ


♦ Tiểu sử: Lữ Hậu, long nữ. Mở đầu tiền lệ buông rèm nhiếp chính, dù không thiết chính, thiên hạ vẫn nằm trong tay. Ai đúng ai sai? Chuyện xưa nay, xin để lại cho người đời sau nhận xét.

♦ Kỹ năng:
Buông Rèm Nhiếp Chính: Sau khi tấn công, thêm đánh dấu [Tru Sát] vào mục tiêu.
- [Tru Sát]: Ban đầu khiến mục tiêu giảm 20% né tránh hiện tại, sau đó mỗi tầng giảm nửa hiệu quả (Mỗi Tướng Bảo Hộ chỉ thêm 1 tầng Tru Sát cho cùng 1 mục tiêu), có thể cộng dồn, duy trì cả lượt.
Vũ Khí: [Tru Sát] Ban đầu khiến mục tiêu giảm 40% né tránh hiện tại.
Thức Tỉnh: Sau khi tướng được bảo hộ tấn công mục tiêu [Tru Sát], gây thêm sát thương gián tiếp bằng X tấn công bản thân (X là tỉ lệ chính xác của tướng được bảo hộ trừ đi tỉ lệ né tránh hiện tại của mục tiêu).

♦ Cách nhận: Đạt TOP 1 Đại Tiệc từ 222.000 điểm công trạng trở lên.