Chiến Pháp Kim mới

Trút Nộ: Sau khi thi triển kỹ năng (gồm kỹ năng Truy Kích) tấn công mục tiêu hàng trước, nếu chưa diệt được mục tiêu (chỗ hàng trước không có ai thì xem như chưa diệt), thì gây cho thành viên hàng sau tương ứng mỗi mục tiêu chưa diệt sát thương gián tiếp bằng số lượng chưa diệt x120% tấn công của bản thân.
- Tướng cần để mở Chiến Pháp: Lưu Linh, Tư Mã Viêm, Trương Phi-Hán.
- Tướng cần để học Chiến Pháp: 10 Võ Tướng Kim Ngô.