Thượng Hương-Hán

Xích Loan Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương, người Ngô Quận, tính cách thẳng thắn kiên cường, không kém mày râu.

♦ Kỹ năng:
Kinh Thước: Tấn công mục tiêu có nộ khí cao nhất phe địch, gây 100% sát thương phép thuật, giúp toàn phe ta hồi 1 điểm nộ khí.
Quan Quan Cư Cưu: Số người phe ta thấp hơn phe địch sẽ gây 140% sát thương phép thuật cho 3 kẻ địch tấn công cao nhất, kèm theo [Nghịch Phong]; Nếu số người phe ta cao hơn phe địch, tạo Ngự Giáp bằng 100% tấn công bản thân cho 3 đồng đội tấn công cao nhất, kèm theo [Thừa Phong].
   - [Nghịch Phong]: Mục tiêu mỗi lần hành động mất 2 điểm nộ khí, tối đa 2 lần.
   - [Thừa Phong]: Mục tiêu mỗi lần hành động hồi 2 điểm nộ khí, tối đa 2 lần.
Phi Thăng 1 - Phi Hồng: Nếu mục tiêu mang trạng thái [Thừa Phong] có nộ khí < 4, sát thương trực tiếp phải chịu tăng 36%, sát thương gián tiếp phải chịu tăng 12%. Nếu mục tiêu mang trạng thái [Thừa Phong] có nộ khí > 4, sát thương trực tiếp gây ra tăng 36%, sát thương gián tiếp gây ra tăng 12%. Toàn phe ta HP tăng 20%, tấn công tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Diên Minh: Mục tiêu mang trạng thái [Nghịch Phong], điểm nộ khí cơ bản cần để dùng kỹ năng tăng 2 điểm. Mục tiêu mang trạng thái [Thừa Phong], điểm nộ khí cơ bản cần để dùng kỹ năng giảm 2 điểm.
Phi Thăng 3 - Xích Loan: Mục tiêu mang trạng thái [Nghịch Phong], điểm nộ khí cơ bản cần để dùng kỹ năng tăng 1 điểm. Mục tiêu mang trạng thái [Thừa Phong], điểm nộ khí cơ bản cần để dùng kỹ năng giảm 1 điểm..

♦ Thần Binh:
Kinh Vũ Diên: Số lần [Thừa Phong] và [Nghịch Phong] có hiệu lực +2.

♦ Sổ Tướng:
• S.Lực Thượng (HP +40%): Đổng Trác
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Hạ Hầu Đôn
• Công Trung (Công +52%): Chu Du – Tiểu Kiều
• Phòng Trung (Phòng +80%): Gia Cát Lượng – Trương Phi
• S.Lực Hạ (HP +105%): Tả Từ – Vu Cát
• Công Hạ (Công +80%): Tư Mã Ý – Quách Gia
• S.Lực Thiên (HP +120%): Đỗ Dự
• Công Thiên (Công +105%): Đổng Bạch
• Phòng Địa (Phòng +155%): Dương Cổ
• S.Lực Địa (HP +120%): Tử Thượng – Lữ Bố-Hán
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Lưu Linh – Tào Phi-Hán
• Giảm ST Nhân (Buff ST +18%): Giả Nam Phong – Lý Tú

♦ Kích Duyên:
• Tôn Thượng Hương-Hán – Tôn Sách: Công +24%
• Tôn Thượng Hương-Hán – Phụng Nghi Điêu Thuyền: Công +28%
• Tôn Thượng Hương-Hán – Lục Châu: HP +28%
• Tôn Thượng Hương-Hán – Vương Dị – Lý Tú – Tuân Quán – Chu Cơ: Công +24%, HP +24%

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi Phe Thượng Hương-Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Thượng Hương-Hán. Phe mặc định ban đầu là phe Hán, Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm Biến Trận.
• Ngụy: Sau khi dùng kỹ năng, mỗi thêm 1 hiệu quả [Thừa Phong] hoặc [Nghịch Phong], bản thân hồi 1 điểm nộ khí.
• Thục: Sau khi dùng kỹ năng, mỗi tướng Thục ra trận tăng 20% xác suất giúp Xích Loan Tôn Thượng Hương tăng thêm 1 lần Đánh Thường, đánh thường gây thêm này không gây hồi nộ khí..
• Ngô: Khi bị tấn công, có 50% xác suất khiến người tấn công vào trạng thái Thiêu Đốt. Nếu người tấn công có [Nghịch Phong], xác suất là 100%.
• Quần: Khi bị tấn công, giảm người tấn công 2 điểm nộ khí.
• Tấn: Sau khi các tướng cùng phe khác hành động, Tôn Thượng Hương có 10% xác suất hành động thêm 1 lần, mỗi lượt tối đa 2 lần.
• Hán: Khi mỗi trạng thái [Nghịch Phong] hoặc [Thừa Phong] biến mất (bao gồm biến mất do Tử Vong và Đánh Bay gây ra), Tôn Thượng Hương có 25% hành động 1 lượt.