Tính năng mới: Giới hạn Thần Binh Đỏ

• Các Thần Binh Đỏ sẽ có thể được giới hạn khi đạt cấp 75.
• Nguyên liệu cần: 18 Chu Dịch và 18 Lễ Ký.
• Sau khi giới hạn, cấp giới hạn của Thần Binh sẽ được mở rộng lên 100.