Giới hạn Chiến Mã Đỏ

Tinh-Phi Sương: Sau khi tấn công, giúp tướng HP thấp nhất phe ta hồi HP bằng 100% tấn công của mục tiêu, đồng thời giúp mục tiêu hồi thêm 30% HP tối đa.


Tinh-Chiếu Dạ: Khi bắt đầu lượt phe ta, bản thân nhận được [Bình Tĩnh], sau lần hành động đầu tiên 60% mất hiệu quả này, mỗi lần hành động sau đó xác suất mất hiệu quả tăng 10%.
   - [Bình Tĩnh]: Miễn dịch tất cả hiệu quả gây giảm nộ khí, bao gồm Gian Dối và Đổi Nộ.