Tính năng mới: Đá Ngọc Thần Binh Tào Tháo – Lữ Bố

Tương tự với Đá Thô, Đá Ngọc Thần Binh là các loại đá hiếm được khảm cho Thần Binh của các tướng.