Đại Danh Tướng – Hoắc Khứ Bệnh


♦ Tiểu sử: Đội đầu khôi Hổ Đồng, người mặc giáp rồng, tay cầm thương, ngồi trên bạch mã, được gọi là chiến thần, lập nhiều công lao!

♦ Kỹ năng:
Đỉnh Cao Bá Đạo: Khi tấn công, sát thương trực tiếp gây ra tăng 72%, sát thương gián tiếp gây ra tăng 24%, bản thân vào trạng thái [Suy Nhược].
   - [Suy Nhược]: Sát thương trực tiếp phải chịu tăng 72%, sát thương gián tiếp phải chịu tăng 24%.
Vũ Khí: Khi tấn công, sát thương trực tiếp gây ra tăng 108%, sát thương gián tiếp gây ra tăng 36%, bản thân vào trạng thái [Suy Nhược].
   - [Suy Nhược]: Sát thương trực tiếp phải chịu tăng 72%, sát thương gián tiếp phải chịu tăng 24%.
Thức Tỉnh: Khi tấn công, sát thương trực tiếp gây ra tăng 108%, sát thương gián tiếp gây ra tăng 36%, bản thân vào trạng thái [Suy Nhược]. Nếu diệt được mục tiêu, lượt này sẽ không bị [Suy Nhược].
   - [Suy Nhược]: Sát thương trực tiếp phải chịu tăng 72%, sát thương gián tiếp phải chịu tăng 24%.