Quỹ Trưởng Thành

Quỹ Trưởng Thành

• Điều kiện: Người chơi đạt cấp 5

Nội dung:

• Giới thiệu:

Người chơi đã mua quỹ trưởng thành ngoài việc nhận ngay 1 lượng Nguyên Bảo khi vừa mua còn có thể nhận thêm được 1 lượng lớn Nguyên Bảo khi thỏa các mốc cấp độ như trong quỹ yêu cầu.Bên cạnh đó, khi đạt được các mốc toàn server cùng mua Quỹ Trưởng Thành, toàn thể người chơi trong server cũng sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn như: Nguyên Bảo, Bạc, Tướng Hồn, Đá Luyện,..