Thẻ Tuần và Thẻ Tháng

Thẻ Tuần và Thẻ Tháng

Nội dung:

• Giới thiệu:

Thẻ tuần và thẻ tháng là phúc lợi mang lại nhiều Nguyên Bảo cho người chơi.

Người chơi mua thẻ tuần với giá 69k (Mua trên webpayment sẽ được tặng thêm 400 NB trong thư) mỗi ngày sẽ nhận ngay 400 nguyên bảo và 400 nguyên bảo mỗi ngày (không thể nhận bù). Tổng giá trị Nguyên Bảo nhận được 3200+400 Nguyên Bảo.

Người chơi mua thẻ tuần với giá 109k (Mua trên webpayment sẽ được tặng thêm 500 NB trong thư) mỗi ngày sẽ nhận ngay 500 nguyên bảo và 300 nguyên bảo mỗi ngày (không thể nhận bù). Tổng giá trị Nguyên Bảo nhận được 9500+500 Nguyên Bảo.